Mark Ruffalo พูดถึงอนาคต MCU ของเขาหลังจาก She-Hulk

Mark Ruffalo พูดถึงอนาคตที่เป็นไปได้ของ Bruce Banner/Hulk ใน MCU หลังจากเหตุการณ์ใน She-Hulk: Attorney At Law ของ Disney+ ตอนที่ 2 Mark Ruffalo พูดถึงอนาคตของ Hulk...